Údaje

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o ponúka širokú škálu štandardných aj neštandardných grafických aj alfanumerických dátových štruktúr, na základe ktorých je používateľ schopný podrobne analyzovať a vizualizovať svoje záujmové územie.
Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. sa od svojho vzniku venuje spracovaniu priestorových údajov do rozličných digitálnych formátov a v rozličných mierkach. Sme vlastníkom autorských práv niekoľkých digitálnych produktov vektorového aj rastrového formátu.

Vektorové vrstvy

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o na základe zmluvy s Geodetickým a kartografickým ústavom spracovala do vektorového formátu Základnú mapu 1:50 000 a vytvorila bezošvú topologicky „čistú“celoslovenskú vrstvu. Technológiou GPS sme zamerali cestnú sieť SR a s využitím diferencálnej korekcie sme dosiahli submetrové polohové presnosti všetkých meraní. Stav cestnej siete je udržiavaný v aktuálnom stave.

Rastrové vrstvy

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. produkuje vlastné ortofotomapy z leteckých meračských snímkov, ktoré poskytuje Topografický ústav. V našom archíve máme bezošvé ortofotomapy vybraných miest a obcí z rokov 1998 – 2 007.

Databázy

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. pravidelne spracováva štatistické údaje publikované Štatistickým úradom SR. Databázy sú vztiahnuté k jednotlivým administratívnym celkom prostredníctvom priestorových identifikátorov, čo umožňuje ich priamy import a analýzy v prostredí GIS. Ponúkané databázy charakterizujú potenciál Slovenska z pohľadu sociálno-ekonomických charakteristík a ponúkajú základné údaje pre priestorovú diferenciáciu.