Krízový manažment

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. dlhodobo spolupracuje so Sekciou krízového manažmentu a civilnej ochrany SR pri budovaní geografického informačného systému na podporu rozhodovacieho procesu v oblasti krízového riadenia. V rámci spolupráce vzniklo niekoľko špecializovaných produktov, ktoré sú intenzívne využívané pri zbere údajov, pri vyhodnocovaní ich priestorových vzťahov alebo priamo pri analyzovaní vplyvu ohrozenia.

 

CIPREGIS ®

Produkt CIPREGIS® je modulárny systém, ktorý zabezpečuje komplexnú celoslovenskú geografickú lokalizáciu a pasportizáciu javov a objektov. Systém je v súčasnosti nasadený na všetkých úrovniach štátnej správy – od Obvodných úradov až po Ministerstvo vnútra SR. Systém sa postupne funkčne rozširoval tak, aby pokryl činnosti, pri ktorých je nevyhnutná priestorová interpretácia a analýza údajov. Jeho základné funkcie sú:

  • lokalizačná pasportizácia a údržba objektov záujmu pre potreby ochrany a krízového riadenia
  • vizualizácia územia vybraného rozsahu s požadovaným obsahom
  • priestorové a logické analýzy na území

IZS GIS ®

IZSGIS® je samostatná aplikácia pre činnosti operátorov tiesňovej linky 112 v komunikačnej a informačnej infraštruktúre integrovaného záchranného systému. Nasadená je v rámci systému informačnej podpory príjmu tiesňovej linky 112 na všetkých operátorských pracoviskách. Po obdŕžaní informácie o polohe volajúceho od mobilného operátora, zobrazí túto informáciu na mape a na základe určenia polohy udalosti operátorom identifikuje zásahový obvod príslušnej záchrannej zložky, ktorému udalosť prislúcha.

Systém umožňuje vyhľadať konkrétnu obec, ulicu alebo adresu. Mapové dokumenty operátorom pri rôznych detailoch priblíženia mapy poskytnú podrobné informácie od úrovne celého Slovenska až po detail na úrovni jednej ulice alebo adresy. V prípade potreby je možné v mape zobraziť aj zoznam všetkých prebiehajúcich udalostí príslušnej záchrannej zložky. Každý operátor si môže obsah mapy meniť podľa potreby o špecializované informácie svojej zásahovej zložky.

 

FireGIS ®

Softvérová aplikácia FireGIS® bola vytvorená pre potreby riadenia procesov a operácií Hasičského a záchranného zboru. Aplikácia má modulárnu architektúru, čo umožňuje jej prispôsobenie požiadavkám jednotlivých hasičských zborov.

Systém obsahuje vektorové lokalizačné vrstvy záujmových objektov (hasičské stanice, hydranty, školy, športoviská, nemocnice, železničné stanice a pod.), líniový vektorový model cestnej a uličnej siete SR a podkladové tematické mapy (topografická mapa, ortofotomapa). Systém poskytuje aktuálne informácie o stave dostupných síl a techniky na hasičských staniciach, umožňuje modelovať a analyzovať zasiahnuté územie po úniku chemických látok, dovoľuje analyzovať priestorové vzťahy v rámci zasiahnutého územia.

Produkt FireGIS® bol kľúčovou aplikáciou v projekte „Vytvorenie dátovej siete zabezpečujúcej spojenie a tok informácií medzi hasičmi z Maďarskej republiky a Slovenskej republiky“, ktorý získal 1. miesto v súťaži Cena ITAPA 2008 v kategórii Zlepšovanie procesov.