GEO-marketing

Podrobná analýza ekonomicko-demografických ukazovateľov v ich priestorovo-geografických súvislostiach poskytuje nové možnosti pre úspešný rast v silnej obchodnej konkurencii. Softvérové prostredie ArcGIS predstavuje komplexný systém pre vývoj produktov pre oblasť geomarketingových analýz v oblasti geografického informačného systému. Naša spoločnosť vytvorila niekoľko produktov, ktoré boli úspešne implementované vo finančných inštitúciách a výrazne napomáhajú pri priestorových analýzach ovplyvňujúcich marketingovú stratégiu týchto spoločností.

GIS Banking ®

GIS Banking je modulárny systém na vyhodnocovanie vybraných údajov datawarehous-u v pravidelných časových intervaloch (napríklad výbery v bankomatoch). Podporuje analýzu preddefinovaných selektívnych údajov, tlač mapových zostáv pre podporu vyhodnocovania obchodných výsledkov jednotlivých organizačných jednotiek. Analýzy agregovaných údajov slúžia na podporu rozhodovacieho procesu stredného a vyššieho manažmentu.

Insurance GIS

Aplikácia Insurance GIS zabezpečuje priestorovú identifikáciu obchodnej siete a obchodných zástupcov poisťovne Allianz do úrovne obcí Slovenska s možnosťou kumulácie údajov za väčšie územné celky, ako aj zobrazenie hierarchických vzťahov medzi úrovňami, v prepojení na ostatný sociálno – ekonomický potenciál regiónov.

 

LoRAB ® – Lokalizačný register adresných bodov

Lokalizačný register adresných bodov je produktom spoločnosti ErasData-Pro, s.r.o. a predstavuje ucelenú celoslovenskú geodatabázu adries s ich priestorovou lokalizáciou. LoRAB®, vzhľadom na jedinečnú metodiku spracovania lokalizácie adresného bodu na detailnom kartografickom podklade, je v GIS systéme polohovo konzistentný s inými vektorovými a rastrovými podkladovými vrstvami (napríklad s presným cestným systémom vytvoreným GPS technológiou). Vysoká polohová presnosť registra adresných bodov vytvára otvorené prostredie pre implementáciu ďalších vrstiev do GIS, bez nutnosti ich dodatočného spresňovania. GIS systém je tým pripravený na „vkladanie“ ďalších vrstiev (napríklad katastrálna mapa, ortofotomapa, príp. iné tematické mapy) bez ďalších nákladných transformácií.