Smartmap

  • progresívny spôsob zobrazovania a vyhodnocovania údajov samosprávy v priestore
  • integrované riešenie prepájajúce informácie všetkých kompetenčných oblastí úradu s mapou
  • nový pohľad na spracované informácie umožňujúci identifikáciu rezerv a ďalších možností využitia
  • nasadeniu systému vždy predchádza komplexná analýza a konsolidácia údajov tak, aby boli následné analýzy postavené na skutkových informáciách

Smartmap má modulárnu štruktúru, čo umožňuje individuálne nastaviť jeho prostrednie podľa potrieb samosprávy:

Základné prostredie

Smartmap má v základe obsiahnuté všetky relevantné mapové a databázové údaje umožňujúce rýchlu vizualizáciu a analýzu záujmových údajov samosprávy – katastrálnu mapu, uličný systém, lokalizačný register adresných bodov (LoRAB®), ortofotomapu. Rozsah týchto vrstiev nie je limitovaný a je priebežne dopĺňaný podľa potrieb

Obyvateľstvo

rýchle a prehľadné prepojenie bývajúcich obyvateľov na adrese, ulici, katastri ale aj pokročilé analýzy obyvateľov v záujmovom priestore, celkovo alebo podľa vekových skupín

Odpadové hospodárstvo

rýchle prepojenie poplatkov za TKO do mapy, integrácia zberu separovaného odpadu. Vyhodnotenie zberu podľa individuálnej identifikácie nádob (čip, QR kód), integrácia údajov za stojiská v oblastiach bytových domov

Poplatok za psa

intergrácia údajov o vyrubení poplatku za psa do mapy (adresa, ulica, kú), identifikácia psa podľa známky, plemena, čipu. Identifikácia počtu psov v zónach ako podklad pre umiestnenie košov na exkrementy

Daň z nehnuteľnosti

pokročilá konsolidácia a integrácia údajov pre čo najkomplexnejšie vyrubenie dani z nehnuteľností, vyzualizácia skutkového stavu v katastrálnej mape, identifikácia nezrovnalostí a nevyrubených nehnuteľností

Majetok

používateľ Smartmap má k dispozícií špecializované vrstvy nehnuteľného majetku obce/mesta a Slovenského pozemkového fondu vedené v C alebo E registri katastra. Podľa potreby je možné doplniť samostatné vrstvy pre ľubovolný subjekt.

Rozhodnutia stavebného úradu

modul pre rýchlu a komfortnú integráciu rozhodnutí SÚ, ku ktorým je možné následne intuitívnym spôsobom pristupovať z mapového rozhrania Smartmap a vyhodnocovať ich v komplexných súvislostiach. Smartmap rovnako umožňuje a integráciu rozhodnutí odboru Životného prostredia, alebo iné podľa potrieb samosprávy

Rozkopávky

modul pre správu priestorových údajov o rozkopávkach, od ich povolenia až po ukončenie reklamačnej doby. Umožňuje používateľom celkový prehľad o prebiehajúcich akciách a zadanom čase, identifikáciu hraničných termínov a vizualizáciu historických rozkopávok podľa potreby.

Integrácia údajov v jednotnom prostredí

komplexné analytické prostredie Smartmap je pripravené na rozsiahlu intergáciu ďalších údajov, ktoré je možné následne analyzovať v celej komplexnosti územia. Sú to údaje z územného plánu, rozvodov technických sietí, údaje z pasportu dopravy, zelene, osvetlenia, cyklotrasy atď. Systém je otvorený aj pre priamu integráciu mapových údajov poskytovaných prostredníctvom webových služieb.

Tvorba vlastných priestorových údajov

Smartmap umožňuje používateľov tvorbu vlastných priestorových údajov, ktoré môže následne využiť pri analýze záujmového územia, alebo vytvorenie nových údajov, ktoré sa stanú štandardnou súčasťou Smartmap